İLKOKULDA SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN UYUMU

Öğretmenlik  mesleğinin  geçmişi  insanlık  tarihi  kadar  eskidir. Çin’in kurucuları hakimlerdi, Mezopotamya medeniyetinin ilk kurucuları ‘Pates’lerdi, Antik Yunan medeniyetinde öğretmenlik yapanlar filozoflardı, İslamiyet’in doğup gelişmesiyle birlikte medreseleri görüyoruz. Alman birliğinin kuruluşunda ve bu gün tüm dünya topluluklarının gıpta ile izledikleri ve takip ettikleri Finlandiya ise bu günlerini Snellman adında bir öğretmen ve onun örgütlediği diğer öğretmenlere borçludur.

Toplumu  oluşturan  en  önemli  kaynak  olan  insanın şekillenmesi,yaşadığı çevreye duyarlı, toplumsal hayata katkı sağlayan ve mutlu bireyler olarak hayatlarını sürdürmeleri eğitimin önemli amaçlarındandır. Bahsedilen amaçların gerçekleşmesini  sağlayan  en  önemli  görev öğretmenlere düşmektedir. Eğitim sisteminin önemli basamaklarından biri olan ilkokul, gelecek   yaşantılara   temel   olabilecek   davranışları kazandırmayı amaçlamaktadır. Burada en önemli unsur ilkokulda görev alan öğretmenlerdir. Çocuk için ilkokul öğretmeni ana-babasından bile önde gelen ” bir kişidir. “O” ne derse doğrudur: ne yaparsa iyidir, güzeldir. Çocuğun gözünde böylesine yüceleşen ilkokul öğretmeni, çocuğun en çok model aldığı kişilerden biridir.Dolayısıyla eğitim ortamındaki örnek davranışlarıyla çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine yardım etmede ya da olumsuz bir kişiliğe sahip olmasında da büyük rolü olan kişidir.İlkokulda görev alan öğretmenler öğrencilerin bu bakışını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınmalı, öğrencilerini iyi tanımalı, bilişsel ve duygusal özelliklerini tespit edip diğer meslektaşlarıyla paylaşmalıdır. 

Okulun temel iki ana hedefi vardır. Eğitim ve öğretim. Bu hedeflere ulaşmak için etkili okul ortamı olması gerekir. Etkili okulun olmasında temel kriterlerden bir tanesi eğitim-öğretim ortamıdır. Sınıfta ve diğer öğrenme alanlarında verimli ve  etkili  bir  eğitim-öğretim  ortamı  oluşturma  sorumluluğu  ise idarecilerle birlikte öğretmenlerindir. Öğretmenler aralarındaki iletişim sayesinde uyumlu çalışmalarla etkili eğitim ortamını oluşturulur.

Sınıf öğretmeninin öğrenmeyi sağlama faaliyeti yerine getirebilmesi için temel olarak, çocukların gelişim düzeylerini ve ihtiyaçlarını tanıma,  öğretme-öğrenme  ortamlarını  çocukların  ilgi  ve  ihtiyaçlarını  karşılayacak, tüm  gelişimlerine  yardım  edecek  şekilde  düzenleme;  çocukların  kazandıkları davranışları ve uyguladığı programın ne derecede etkili olduğunu belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olmalı ve tüm bu çalışmaları yaparken de diğer meslektaşlarıyla uyum içinde ve sağlıklı bir iletişim kurarak yapmalıdır.

Bununla birlikte öğretmenlerin uyum içinde çalışabilmelerinin önemli gerekçelerinden bir tanesi çalıştığı kuruma bağlılığıdır.Örgütsel bağlılık kavramını etkileyen faktörler öğretmenler açısından değerlendirildiğinde,  örgütsel  adalet  algısı  kavramı  biraz  daha  ön  plandadır.Hak  ve  hukuku  gözetme  anlamına  gelen,  insanların  aynı  ortamda  uyum içinde   yaşamasını   sağlayan   adalet,   okullar  ve  öğretmenler  için  de  oldukça  büyük  bir  öneme  sahiptir.  Öğretmenler arasında ayrım yapılmaksızın,  öğretmenlerin bireysel ihtiyaçlarının ve çalıştığı kurumdan beklentilerinin karşılanması,  olumlu bir çalışma atmosferinin sağlanması, okul bağlılığını güçlendirecektir. Bu bağlılık sayesinde, okulun amaçları öğretmenlerin de benimsedikleri amaçlar haline gelecektir. Bu kapsamda okullar, sadece çalışma odaklı zihniyetin dışına çıkarak, öğretmeni önemseyen çalışma politikalarına sahip  olmalıdır.  Bu  sayede  en  üst  düzeyde  öğretmen  verimliliği  ve  mutluluğu sağlanabilir. Bunun için en önemli öncüllerden sayılabilecek okul  içindeki  adalet  algısının  yüksek  olması,  öğretmenlerin  uyumlu  çalışmasını sağlayarak okulun iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerine de olumlu yansıyacaktır.

Tüm bu tespit ve anlatımlar doğrultusunda Antalya Özel Enerji Koleji öğretmenleri olarak adaletli bir yönetimle uyum içinde ve kurumumuza bağlı olarak çalışmaktayız. Tüm öğretmen arkadaşlar olarak öğrencilerimizin bilişsel ve duygusal durumlarını belli zaman periyotlarda paylaşarak eğitim öğretime uyum içinde devam etmekteyiz. Okulumuzda  oluşan etkili öğretim ortamı öğretmen ve yöneticilerle beraber uyumlu bir şekilde devam etmektedir.Tüm amacımız vatana ve millete iyi insanlar yetiştirmektir.

YÜKSEL ÇINARDERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

İletişim Bilgileri
Habibler Mah. Kırçiçeği Cd. No:83 Kepez/Antalya Kepez- Antalya
  • Telefon / E-Posta
  • (0242) 3408080
  • info@enerjikoleji.net